logo transparant v3

Wet Bescherming Persoonsgegevens    

 

 

       Privacy statement

         50+ Vereniging Weurt

mei 2018

 

50+ Vereniging Weurt verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Seniorenbond Afdeling Weurt.

 

50+ Vereniging Weurt streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

 

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor een vereniging als 50+ Vereniging Weurt. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacy statement geven wij aan hoe wij voldoen aan de wetgeving.

 

Van wie verwerkt 50+Vereniging Weurt persoonsgegevens?

50+ Vereniging Weurt verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden en vrijwilligers van 50+ Vereniging Weurt
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle onderdelen van 50+ Vereniging Weurt verwerken persoonsgegevens in een ledenadministratiesysteem. Dit kunnen zowel afdelingen als het landelijk verenigingsbureau zijn.

 

 

Waarvoor verwerkt 50+ Vereniging Weurt persoonsgegevens?

Om lid te kunnen worden bij 50+ Vereniging Weurt aan de slag te gaan als vrijwilliger, of om een andere relatie met ons te gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij de communicatie op de passende wijze verzorgen en zorg dragen voor de juiste informatie.

 

Leden en relaties willen we zo goed mogelijk van dienst zijn. Naam en adresgegevens gebruiken we bijvoorbeeld om contact te onderhouden en informatie te verschaffen over aan het lidmaatschap gerelateerde zaken zoals het toesturen van nieuws, uitnodigingen voor activiteiten en het magazine. Bij vragen aan bijvoorbeeld de ledenservice, verwerken wij persoonsgegevens om onze leden zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Mailadressen gebruiken wij voor het toesturen van digitale informatie, zoals berichten over op handen zijnde activiteiten en nieuwsbrieven.

 

Verwerkt 50+ Vereniging Weurt bijzondere persoonsgegevens?

Nee, 50+ Vereniging Weurt verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Dat soort gegevens zijn niet nodig voor het doel van onze vereniging: lidmaatschap en de deelname aan activiteiten. 50+ Vereniging Weurt draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

 

Hoe verwerkt 50+ Vereniging Weurt met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor gebruik binnen de vereniging of voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

 

Wie kan er bij persoonsgegevens?

Binnen het organisatieonderdeel waar iemand lid van is kan degene die belast is met de ledenadministratie de lidmaatschapsgegevens inzien en ook wijzigingen aanbrengen. Ook bestuursleden  kunnen gegevens inzien als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun takenpakket, o.a. de penningmeester.

 

De autorisatiestructuur binnen de ledenadministratie is vastgelegd in een handleiding. Daarin is onder meer vastgelegd wie toegang heeft tot de ledenadministratie en hoe de toekenning van rechten (inzage, verwerking ed.) precies in zijn werk gaat.

 

Uitwisselen van persoonsgegevens met externe partijen

50+ Vereniging Weurt wisselt nooit persoonsgegevens uit met derden.

 

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan het lidmaatschap worden in beperkte vorm na beëindiging van het lidmaatschap bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen te kunnen genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden wettelijk bepaalde voorschriften.

 

 

Kan ik zien welke gegevens 50+ Vereniging Afdeling Weurt van mij verwerkt?

Elk lid heeft recht op inzage in de lidmaatschapsgegevens die 50+ Vereniging Weurt  verwerkt. Neem daarvoor contact op met de ledenadministratie of het secretariaat.

 

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door 50+ Vereniging Weurt kunt u terecht bij de afdeling waar u lid van bent. Voor het melden van (het vermoeden van) een beveiligings- of datalek is een Procedure beveiligings- en datalek opgesteld.

 

 

Wijzigingen privacy beleid

50+ Vereniging Weurt streeft naar een zo actueel mogelijk privacy beleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website van 50+ Vereniging Weurt is altijd het meest recente statement beschikbaar.

 

 

Komende activiteiten

Walking Voetbal
26 jul 2024 09:30 - 12:00
Zomerfestival
29 jul 2024 08:00 - 00:00
Zomerfestival
29 jul 2024 08:00 - 00:00
Zomerfestival
29 jul 2024 08:00 - 00:00
Zomerfestival
29 jul 2024 08:00 - 00:00
Zomerfestival
29 jul 2024 08:00 - 00:00
Walking Voetbal
02 aug 2024 09:30 - 12:00

Columns

juli 02, 2024
mei 25, 2024
april 24, 2024

 

bannerv3 wita